Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

  2015 r. 2014 r.
Przychody ze sprzedaży  1 840 074   911 898
Wynik ze sprzedaży   214 560   176 047
Wynik operacyjny   213 342   176 046
Zysk (strata) brutto   216 508   175 371
Zysk (strata) netto   175 959   142 016
Aktywa razem   1 053 249   396 016
Kapitał podstawowy   666 000   105 000
Kapitał własny   841 959   261 111
Zobowiązania krótkoterminowe   211 289   134 906
Zobowiązania długoterminowe  –  –
Liczba akcji   6 660 000   1 000 000

Dane roczne, wyniki skonsolidowane.