Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

  2017 r. 2016 r.
Przychody ze sprzedaży   3 890 100   3 584 626
Wynik ze sprzedaży -119 325   -234 950
Wynik operacyjny   -122 377   -214 315
Zysk (strata) brutto   -133 166   -214 160
Zysk (strata) netto -192 214   -174 106
Aktywa razem   1 083 626   1 771 270
Kapitał podstawowy   666 000   666 000
Kapitał własny   271 750   463 964
Zobowiązania krótkoterminowe   811 420   1 207 885
Zobowiązania długoterminowe  –  –
Liczba akcji   6 660 000   6 660 000

Dane roczne, wyniki skonsolidowane.