Raport: 10/2016

Tytuł:

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C na rynku NewConnect

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”,”Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 502/2016 o wyznaczeniu 25 maja 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSAP0000018”. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SAPPEERS” i oznaczeniem „SAE”.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu