Raport: 1/2015

Tytuł:

Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28.12.2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu