Raport: 13/2016

Tytuł:

Zmiany w składzie zarządu Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd SAPpeers.com spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Lutego ze skutkiem na dzień podjęcia decyzji. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powierzeniu Panu Markowi Kapelińskiemu, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Spółki, stanowiska Członka Zarządu Spółki. Wskazane powyżej zmiany w Zarządzie Spółki nie wpływają na długość trwania aktualnej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej Pana Krysztofa Lutego:
Pan Krzysztof Luty jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Krzysztof Luty jest menadżerem z blisko 20 letnim doświadczeniem w branży konsultingu i informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał zbierając doświadczenia w zakresie sprzedaży i obsługi klientów na różnych szczeblach organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą systemów klasy ERP. Od ponad 12 lat związany z ekosystemem technologii SAP. Od blisko 10 lat zarządza spółkami prawa handlowego w Polsce, współtwórca działających i rozwijających się z powodzeniem spółek w Polsce. Uczestniczył w wielu lokalnych i międzynarodowych projektach związanych z optymalizacją i automatyzacją procesów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach wielu branż należących do grona klientów takich firm jak IFS Industrial & Financial Systems, IDS Scheer czy też Capgemini.
Pan Krzysztof Luty jest do chwili obecnej:
Prezesem Zarządu spółki Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki Aniołowie Konsultingu sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki ECM Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Krzysztof Luty nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Luty nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu