Raport: 17/2016

Tytuł:

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2016 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 21 w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru. Do poszczególnych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

SAPpeers.com S.A. Protokół ZWZ 20160630.pdf (rozmiar: 392.0 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu