Raport: 20/2017

Tytuł:

Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Sprawozdanie Jednostkowe Lukardi S.A. na dzień 31-12-2016
Raport i opinia biegłego jednostka Lukardi S.A. 31-12-2016
Sprawozdanie Zarządu jednostki 2016
Dobre Praktyki Lukardi

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu