Raport: 2/2016

Tytuł:

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 4 lit. n) Statutu Spółki, podjęła w dniu 8 lutego 2016 r. uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania podmiotowi: Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawie, wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2988.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Biurem Audytorsko-Księgowym Alicja Małek z siedzibą w Warszawie stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu