Raport: 25/2017

Tytuł:

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017 r., które nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do poszczególnych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

Protokół ZWZ Lukardi S.A. 30.06.2017 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu