Raport: 6/2016

Tytuł:

Raport roczny za 2015 rok

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Jednostkowy roczny 2015 SAPpeers.com SA.pdf
Opinia_i_raport_SAPeers.com_SA_jednostkowy_2015.pdf
Skonsolidowany roczny 2015 Sappeers_com_SA.pdf
Opinia_i_raport_skonsolidowane_SAPPEERS_SA_2015.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu