Raport: 7/2017

Tytuł:

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Treść Raportu okresowego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za czwarty kwartał 2016 r. Poprzedni raport EBI o numerze 6/2017 zawierał częściowo błędne dane finansowe w jednostkowym i skonsolidowanym bilansie oraz brakujące dane w przepływach finansowych za 2015 r.
Poniżej prezentowana jest treść w brzmieniu przed i po korekcie:
Jednostkowy bilans
Pozycja B – Aktywa obrotowe – za okres 01.01-31.12.2016
Przed korektą: 1 637 241,30 zł
Po korekcie: 1 490 162,33 zł
Pozycja B.II – Należności krótkoterminowe – za okres 01.01-31.12.2016
Przed korektą: 1 606 471,08 zł
Po korekcie: 1 459 392,11 zł
Pozycja – Aktywa ogółem – za okres 01.01-31.12.2016
Przed korektą: 6 346 621,38zł
Po korekcie: 6 199 542,41 zł
Pozycja B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – za okres 01.01-31.12.2016
Przed korektą: 1 469 504,38zł
Po korekcie: 1 322 425,41 zł
Pozycja – Pasywa ogółem – za okres 01.01-31.12.2016
Przed korektą: 6 346 621,38zł
Po korekcie: 6 199 542,41 zł

Załącznik:

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu