Raport: 3/2020

Tytuł:

Rejestracja zmian w statucie Spółki

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w statucie Emitenta na podstawie uchwał NWZ Spółki z dnia 19 listopada 2019 roku. Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian w statucie Spółki: 

Zmieniona treść § 2  Statutu Spółki: 

Siedzibą Spółki jest Poznań. 

 

Zmieniona treść § 14  Statutu Spółki: 

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.  
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.   
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.  
 1. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej  
 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.   
 1. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.  
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości ¾ (trzy czwarte) głosów oddanych.  
 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w  Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i  ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

 

Zmieniona treść § 17 Statutu Spółki: 

 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.  
 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.  
 1. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.  
 1. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 
 1. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 
 2. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia. 
 3. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych. 

Tekst jednolity statutu Spółki nie został jeszcze uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu