Raport: 10/2020

Tytuł:

Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2020 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Pawła Turno, pana Bernharda Friedla.
Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021.
Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu