Raport: 8/2016

Tytuł:

Wprowadzenie akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”,”Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 466/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu