Raport: 8/2017

Tytuł:

Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz połączenia ze spółką zależną.

Treść Raportu okresowego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka, Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął, na podstawie wydruku elektronicznego, informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lutego 2016r. zmianę treści § 1 Statutu Emitenta dokonaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 22 grudnia 2016 r. Treść § 1 Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:
Spółka jest prowadzona pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Lukardi S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Spółka informowała o planowanej zmianie Statutu raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Jednocześnie, sąd dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną Sappeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 22 grudnia 2016 r. O procesie połączenia spółek, Emitent informował raportami systemu ESPI nr 4/2016, 5/2016, 6/2016, 8/2016.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu