Raport bieżący ESPI: 1/2017

Tytuł:

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 stycznia 2017 r. wpłynęło od Pana Marka Kapelińskiego, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym Pan Marek Kapeliński poinformował o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, które nastąpiło w wyniku sprzedaży w dniu 4 stycznia 2017 r. na podstawie umowy zawartej poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, łącznie 1.792.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki, które uprawniają do 3.584.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży Pan Marek Kapeliński posiadał 1.792.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 26,91% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 3.584.000 głosów stanowiących 29,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży Pan Marek Kapeliński nie posiada bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu