Raport bieżący ESPI: 13/2017

Tytuł:

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynęło od pana Lecha Janusza Dzierżawskiego, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym pan Lech Janusz Dzierżawski poinformował o kupnie w dniu 13 kwietnia 2017 r. na podstawie umów zawartych poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect łącznie 896.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 13,45% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 1.792.000 głosów stanowiących 14.62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Lech Janusz Dzierżawski poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz że nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Lech Janusz Dzierżawski nie wykluczył zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu