Raport bieżący ESPI: 2/2017

Tytuł:

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 stycznia 2017 r. wpłynęło od FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poinformowała o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, które nastąpiło w wyniku transakcji zakupu na podstawie umowy cywilno-prawnej w dniu 4 stycznia 2017 r., FTI Capital sp. z o.o. nabyła 1.792.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki, które stanowią 26,91% w kapitale zakładowym i 29,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed transakcją spółka FTI Capital sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki. Po transakcji spółka FTI Capital sp. z o.o. posiada 1.792.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B, które stanowią 26,91% w kapitale zakładowym i 29,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Spółka FTI Capital sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia jak również zmniejszenia zaangażowania w Spółce. Spółka FTI Capital sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki jak również nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. osoby trzecie, z którymi FTI Capital sp. z o.o. zawarłaby umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu