Raport bieżący ESPI: 1/2020

Tytuł:

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h”), Zarząd Lukardi S.A. (dalej: „Lukardi S.A.”) zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Tęczowej 3. Łączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Lukardi całego majątku Akquinet w zamian za akcje, które Lukardi S.A. wyda wspólnikom Akquinet. Połączenie nastąpi zgodnie z warunkami planu połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych www.lukardi.com oraz www.akquinet.pl zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.
O podjęciu decyzji o połączenia spółki przejmującej ze spółką przejmowaną, Lukardi S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Plan połączenia Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. został opublikowany w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.
Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 k.s.h. w terminie od dnia 8 maja 2020 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, w biurze Lukardi S.A. ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu