Raport bieżący ESPI: 8/2016

Tytuł:

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki SAPpeers.com S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer numer 6/2016 z dnia 21.11.2016 r. w związku z procedurą połączenia Emitenta ze spółką SAPpeers sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia:
Zarząd SAPpeers.com S.A) z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art.504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze powzięcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej w dniu 22 grudnia 2016 r. uchwały o połączeniu SAPpeers.com S.A. oraz SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poetów 6, 03-147 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490297 („Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpi w w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższania kapitału zakładowego SAPpeers.com S.A. i w tzw. trybie uproszczonym.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Spółka Przejmująca udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej www.sappeers.com
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że stosownie do art. 505 §31 KSH, począwszy od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r., tj do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, plan połączenia wraz z dokumentami, zostaną ujawnione na stronie internetowej spółki po adresem www.sappeers.com

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu