Raport bieżący ESPI: 9/2017

Tytuł:

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynęło od pana Jacka Karnata, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym pan Jacek Karnat poinformował o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku sprzedaży, w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie umowy zawartej poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect łącznie 460.862 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki, które uprawniają do 921.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży pan Jacek Karnat posiadał 1.792.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 26,91% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 3.584.000 głosów stanowiących 29,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży pan Jacek Karnat posiada 1.331.128 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 19.99% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.662.256 głosów stanowiących 21.71% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Jacek Karnat poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz że nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Jednocześnie pan Jacek Karnat nie wykluczył zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu