Raport 28/2022 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta.

Reading time: 2 min.
Katarzyna

Raport 28/2022
Tytuł:

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 3 listopada 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta.

Decyzję o zmianie § 7 ust. 1 i 2 Statutu podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2022 roku uchwałą nr 3.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;

b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi."

Aktualne brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;

b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi."

Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje, iż w związku z ww. rejestracją zmian Statutu Spółki doszło do zmiany praw z instrumentów finansowych Emitenta w ten sposób, iż dotychczas istniejące akcje serii B uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1, stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 i 5 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Statut Spółki Lukardi S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with