Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

 

  2020 r. 2019 r.
Przychody ze sprzedaży   4 692 552   2 662 977
Wynik ze sprzedaży 344 758   -64 477
Wynik operacyjny   57 404   -63 002
Zysk (strata) brutto   20 782   -69 525
Zysk (strata) netto 44 525   -66 072
Aktywa razem   7 618 881   769 440
Kapitał podstawowy   4 387 760   666 000
Kapitał własny   3 393 638   -372 647
Zobowiązania krótkoterminowe   3 795 186   1 125 691
Zobowiązania długoterminowe  180 000  –
Liczba akcji   43 877 600   6 660 000

Dane roczne w PLN.