Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

 

  2019 r. 2018 r.
Przychody ze sprzedaży   2 662 977   3 990 294
Wynik ze sprzedaży -64 477   -336 291
Wynik operacyjny   -63 002   -336 709
Zysk (strata) brutto   -69 525   -340 143
Zysk (strata) netto -66 072   -374 000
Aktywa razem   769 440   697 592
Kapitał podstawowy   666 000   666 000
Kapitał własny   -372 647   -306 575
Zobowiązania krótkoterminowe   1 125 691   983 638
Zobowiązania długoterminowe  –  –
Liczba akcji   6 660 000   6 660 000

Dane roczne.