Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

 

  2018 r. 2017 r.
Przychody ze sprzedaży   4 017 500   3 890 100
Wynik ze sprzedaży -243 004   -119 325
Wynik operacyjny   -243 422   -122 377
Zysk (strata) brutto   -246 856   -133 166
Zysk (strata) netto -285 881   -192 214
Aktywa razem   673 707   1 083 626
Kapitał podstawowy   666 000   666 000
Kapitał własny   -14 131   271 750
Zobowiązania krótkoterminowe   667 310   811 420
Zobowiązania długoterminowe  –  –
Liczba akcji   6 660 000   6 660 000

Dane roczne.