Raport: 13/2021

Tytuł:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje że publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok w dniu dzisiejszym, spowodowała incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”). Naruszenie polegało na niedotrzymaniu terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 r. w dniu 31 maja 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że raport roczny jednostkowy za 2020 r. został również opublikowany z kilkuminutowym opóźnieniem.

Zarząd Emitenta informuje, iż przyczyną nieprzekazania ww. terminie raportu rocznego za 2020 r. było spowodowane przedłużającymi się pracami nad rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.


Podstawa prawna:

§ 4 ust 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu AS

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu