Raport: 15/2020

Tytuł:

Zmiana adresu Emitenta.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Emitenta.
Nowy adres jest następujący:
ul. Tęczowa 3
60-275 Poznań
Pozostałe dane kontaktowe Emitenta pozostają bez zmian.
Adres e-mail: office@lukardi.com
Strona internetowa: www.lukardi.com
Telefon: +48 222 571 000
Fax: +48 222 571 001

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu