Raport: 9/2021

Tytuł:

Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 maja 2021 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza, w trybie art. 428 §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wniosek o udzielenie informacji dotyczącej Spółki. Mając na uwadze istotę poruszonej kwestii Zarząd postanowił się do niej odnieść.

Pytanie:

Jestem akcjonariuszką Lukardi S.A. i w związku z tym proszę o informację w sprawie komunikatu nr 27/2020 „Podpisanie listu intencyjnego ze strategicznym partnerem z branży.”

W informacji czytam, że „Intencją obu stron jest rozstrzygnięcie i ustalenie zasad współpracy do końca bieżącego roku” tj. 2020. Mamy maj 2021, więc nasuwa się zapytanie, czy temat jest przez spółkę kontynuowany? Żadnego espi po 17.11.2020 w tej sprawie nie znalazłam.

Udzielona odpowiedź:

Z uwagi na złożoność procesu oraz skalę potencjalnego zaangażowania partnerów w prowadzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych negocjacje dotyczące warunków współpracy są prowadzone nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W trosce o jakość ustaleń konieczne jest sekwencyjne angażowanie specjalistów i ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Intencją stron jest zakończenie rozmów i ustalenie zasad współpracy do końca maja bieżącego roku. O kolejnych działaniach i ewentualnym podpisaniu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu