Raport bieżący ESPI 13/2021

Tytuł:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Pan Krzysztof Luty

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 16.408.264

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.665.136

Udział głosów na tym ZWZ: 46,09%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 34,63%

2. Lukardi GmbH

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 19.490.976

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 19.490.976

Udział głosów na tym ZWZ: 53,91%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 40,5%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% głosów

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu