Raport bieżący ESPI 24/2020

Tytuł:

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań.

Zarząd wskazuje, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. Treść wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce znajduje się również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lukardi.com.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu