Raport 19/2020

Tytuł:

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o emisji akcji w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) nowych, zwykłych akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii D na kwotę 0,52 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) za zgodą Rady Nadzorczej.

Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty 1 osobie fizycznej (oferta nabycia 308.326 akcji serii D) oraz spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. – spółka zależna Emitenta (oferta nabycia 691.674 akcji serii D). Akcje serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Pozyskane w ten sposób środki posłużą Spółce do uregulowania zobowiązań zaciągniętych wobec podwykonawców w latach 2015-2016 oraz w szczególności wobec spółki zależnej Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. zaciągniętych w latach 2018-2019.

Zarząd Emitenta planuje, że uchwała w formie aktu notarialnego zostanie podjęta przez Zarząd Emitenta w ciągu 2 tygodni.

Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu