Raport: 14/2020

Tytuł:

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmian w statucie Emitenta.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą NWZ z dnia 8 czerwca 2020 roku (rb 9/2020).

Wraz z połączeniem, zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 4.387.760 zł. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 43.877.600 akcji wszystkich emisji, w tym:
– 1.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela,
– 4.250.000 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1,
– 350.000 akcji serii B2 zwykłych na okaziciela,
– 60.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela,
– 38.217.600 akcji serii E zwykłych na okaziciela.

Jednocześnie Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Emitenta.

Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian w statucie Emitenta
Poprzednio obowiązująca treść §7 Statutu Emitenta:
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
b) 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a) , c) oraz lit. d) są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

Obecne brzmienie treść §7 Statutu Emitenta:
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.”

Tekst jednolity statutu Emitenta nie został jeszcze uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu