Raport bieżący ESPI: 4/2019

Tytuł:

Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 lipca 2019 roku podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Podjęcie ww. uchwały nastąpiło na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu