Raport bieżący ESPI 6/2021

Tytuł:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. poprzez dodanie punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu” oraz projekt uchwały.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza.

Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ Lukardi 29.06.2021.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu