Relacje inwestorskie

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy.

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A., Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy.

W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A.

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A.