Raport: 16/2016

Tytuł:

Zawarcie umowy w zakresie usług IT

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą Stronę – firmę Brainbridge Holding BVBA z siedzibą w Antwerpii (Belgia, „Zleceniodawca”) umowy o świadczenie usług w zakresie realizacji projektów informatycznych w firmie Sibelga z siedzibą w Brukseli (Belgia) będącej kolejnym przedstawicielem szeroko pojętego sektora energetycznego w gronie klientów Spółki. Zawarcie umowy jest wynikiem realizowanej strategii Spółki dostarczania usług odbiorcom z poza Polski. Wynagrodzenie za realizację usług będzie określane indywidualnie w zależności od warunków każdorazowego projektu IT wskazywanego przez Zleceniodawcę. Szacowana przez Spółkę wartość świadczonych usług ze Zleceniodawcą może wynieść ok. 0,3 mln zł w roku 2016. Ponadto, ustalono już wstępną wartość usług w roku 2017 na 0,6 mln zł. Niezależnie od złożonych już zamówień Strony umowy planują jej dalsze rozszerzenie co przełożyć się powinno na dodatkowe zlecenia dla Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach. Umowa została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż jej realizacja związana jest bezpośrednio ze strategią Emitenta i dalszym jego rozwojem i będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu