Raport: 19/2017

Tytuł:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki LukardiS.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 maja 2017 roku Spółka podpisała umowę z firmą Kontex sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Kruczkowskiego 3A, wpisaną do KRS pod numerem 0000193773 oraz wpisaną pod numerem 1056 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).
Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu