Raport: 21/2017

Tytuł:

Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2016
Raport i opinia biegłego skonsolidowane Lukardi 2016-12-31
Sprawozdanie Finansowe Lukardi Konsolidacja cz. 1
Sprawozdanie Finansowe Lukardi Konsolidacja cz. 2

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu