Raport: 2/2015

Tytuł:

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2015 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect instrumentów finansowych Emitenta: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu