Raport: 22/2017

Tytuł:

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje powtórnie pełną treść skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. z uwagi na brakujące ostatnie strony skonsolidowanego sprawozdania finansowego cz.2 (strony od 38 do 41), wysłanego raportem EBI o numerze 21/2017 z zastrzeżeniem, iż treść dokumentacji raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe Lukardi Konsolidacja cz. 1
Sprawozdanie Finansowe Lukardi Konsolidacja cz. 2
Raport i Opinia skonsolidowane Lukardi 2016-12-31
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2016

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu