Raport bieżący ESPI: 10/2017

Tytuł:

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynęło od pana Krzysztofa Lutego, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym pan Krzysztof Luty poinformował o przeprowadzeniu transakcji zakupu w dniu 13 kwietnia 2017 r. na podstawie umów zawartych poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect łącznie 1.356.872 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 20.37% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.713.744 głosów stanowiących 22.13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Krzysztof Luty poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz że nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Pan Krzysztof Luty nie wykluczył zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu