Raport bieżący ESPI: 19/2017

Tytuł:

Korekta raportu bieżącego nr 10/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki, w zakresie rozszerzenia informacji o przedstawienie stanu posiadania przed zakupem akcji Spółki przez akcjonariusza p. Krzysztofa Lutego.
Poniżej pełna treść raportu:
Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynęło od p. Krzysztofa Lutego, zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.), w którym p. Krzysztof Luty poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, które nastąpiło w wyniku zakupu w dniu 13 kwietnia 2017 r. na podstawie umów zawartych poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect łącznie 1.356.872 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 20,37% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.713.744 głosów stanowiących 22,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed przeprowadzeniem transakcji kupna p. Krzysztof Luty nie posiadał żadnej akcji Spółki, czyli jego stan posiadania wynosił 0% udziału w kapitale zakładowym oraz 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji kupna p. Krzysztof Luty posiada 1.356.872 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki, czyli jego stan posiadania wynosi 20,37% udziału w kapitale zakładowym oraz 22,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Krzysztof Luty poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz że nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Pan Krzysztof Luty nie wykluczył zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu