Raport 23/2020

Tytuł:

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie §7b Statutu Spółki oraz uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł do łącznej kwoty 4.387.760 zł. Podwyższenie nastąpiło w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.

Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii D na kwotę 0,52 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) za zgodą Rady Nadzorczej.

Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty 1 osobie fizycznej (oferta nabycia 308.326 akcji serii D) oraz spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. – spółka zależna Emitenta (oferta nabycia 691.674 akcji serii D). Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie 30 dni. Akcje serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.487.760 (słownie złotych: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

e. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

f. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) i lit. f) są akcjami zwykłymi.

3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.”

Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu