Raport bieżący ESPI 29/2020

Tytuł:

Podjęcie uchwały Zarządu o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego przez Zarząd uchwałą nr 202007/001 z dnia 13 sierpnia 2020 roku odnośnie emisji 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii D (Rb ESPI 17/2020). Zarząd uzgodnił warunki objęcia akcji w ramach nowej emisji, w tym warunki umów objęcia akcji oraz warunki wpłat na akcje. Zarząd oczekiwał na dostarczenie przez subskrybentów podpisanych dokumentów dotyczących objęcia akcji serii D, zgodnie z art. 438 KSH i zamierzał dokonać przydziału akcji w terminie wskazanym w art. 439 KSH. Z uwagi na ujawniony błąd rachunkowy wpływający na sposób pokrycia akcji przedmiotowej emisji Zarząd Lukardi S.A. i subskrybenci podjęli decyzję o niezawieraniu umów objęcia akcji, co skutkuje niedojściem podwyższenia kapitału zakładowego do skutku.

Jednocześnie Zarząd Lukardi S.A. informuje, że planuje niezwłoczne skorygowanie ww. błędu rachunkowego i podjęcie nowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie nadal obowiązującego upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 roku (Rb EBI 14/2018).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu